MOVAR IKS produserer drikkevannet, renser avløpsvannet, håndterer avfallet og leverer brann- og redningstjenestene i Mosseregionen. Vårt hovedfokus er å levere våre samfunnskritiske tjenester, også når vi og våre leverandører rammes av redusert bemanning. Vi bidrar også der vi kan for å redusere spredningen av koronaviruset i lokalsamfunnet.

Her er en oversikt over våre viktigste tiltak så langt.

Tiltak i alle MOVARs virksomheter

 • Vi har iverksatt skjerpede rutiner for håndhygiene, renhold og økt bruk av smittvernutstyr.
 • Møter utsettes eller gjennomføres som video/telefonkonferanser.
 • Ingen deltar på kurs og seminarer.
 • Vi tar ikke i mot besøk fra eksterne eller interne på tvers av våre anlegg og kontoradresser.
 • Vi har innstilt alt planlagt vedlikeholdsarbeid som ikke er kritisk. Bare eksterne leverandører som skal bistå med kritiske vedlikeholdsoppgaver får adgang til våre anlegg.
 • Alle kontormedarbeidere jobber nå hjemmefra.
 • Ledergruppen i MOVAR har daglige videomøter for å koordinere og planlegge tiltak fortløpende.

 

Sektor renovasjon

Denne delen av MOVAR IKS står for drift av gjenvinningsstasjoner, deponi, omlastningsstasjon for husholdningsavfall, drift av gassanlegg. I tillegg administrerer avdeling husholdningsrenovasjon innhentingen av avfallet hos innbyggerne, og håndterer kundeservicen overfor innbyggere i Vestby, Råde og Våler.

 • Henting av avfall hjemme hos innbyggerne er en av våre høyest prioriterte oppgaver. Dette bidrar til å forebygge problemer med smitte, skadedyr og lukt i lokalsamfunnet.
 • Det planlegger for å opprettholde denne tjenesten, også om de eksterne selskapene som henter inn avfallet rammes av sykdom og redusert bemanning.
 • Vi har sikret oss og klargjort ekstra utstyr som beholdere og containere som kan utplasseres på sentrale steder om det blir nødvendig.
 • Vi ønsket i utgangspunktet å holde gjenvinningsstasjonene åpne som normalt, men med en rekke forebyggende restriksjoner. Dessverre erfarte vi at innbyggere i karantene og med symptomer på luftveisinfeksjoner oppsøkte oss, fremfor å følge føringene fra sentrale myndigheter.
 • Vi besluttet derfor å stenge gjenvinningsstasjonen i Moss og Vestby for publikum fra mandag 16. mars 2020.
 • Stengingen bidrar til mindre kontakt og dermed redusert smittefare mellom innbyggerne, men også overfor vårt personell. Tilgang på tilstrekkelig og kompetent personell er avgjørende for å opprettholde våre tjenester. 
 • Uteteamet vårt er delt inn i mindre team, og jobber isolert fra hverandre i både tid og sted.
 • Avdeling husholdningsrenovasjon jobber fra hjemmekontor og ivaretar kundekontakten og sine oppgaver.
 • Vi er i tett dialog med alle sentrale leverandører.

 

Sektor Vann & avløp

Denne delen av MOVAR IKS står for produksjonen av drikkevannet i regionen og rensingen av avløpsvannet fra innbyggerne.

 • Driften går som planlagt.
 • Sektoren har som et føre var-prinsipp satt en krisestab som følger utviklingen og koordinerer driften fortløpende.
 • Vannverket har nå to driftsteam som ikke møtes fysisk, og heller ikke jobber samtidig. I tillegg har vi et tredje driftsteam i reserve og beredskap .
 • Avløpsavdelingen er delt i tre driftsteam, som nå utelukkende jobber på hvert sitt anlegg.
 • Vi har sikret oss en god reserve av nødvendige kjemikalier for å opprettholde driften.

 

Mosseregionen interkomunale brann og redning (MIB)

Denne delen av MOVAR IKS består av en beredskapsavdeling som utfører redningsoppdrag, og en forebyggende avdeling ivaretar tilsyns- og feieroppgaver.

 • Alle brannstasjoner er stengt for publikum.
 • Medarbeidere møtes i all hovedsak ikke fysisk, heller ikke på tvers av brannstasjoner og avdelinger.
 • Branntilsyn hos privatpersoner og i boliger er innstilt.
 • Feiing av pipeløp er innstilt.
 • Beredskapsavdelingen bistår politi og helse kun på akutte oppdrag der det er fare for liv og helse.
 • Øvelser internt og med andre nødetater er innstilt.
 • Våre planlagte kurstilbud er innstilt.
 • Vi samarbeider med 110-sentralen, øvrige brannsjefer og andre nødetater om videre planlegging.

 

Administrasjonen

Denne avdelingen har ansvar for virksomhetenes støttefunksjoner som økonomi, IT, lønn, fakturering, innkjøp og kommunikasjon.

 • Alle medarbeidere jobber per nå fra hjemmekontor.
 • Vi prioriterer betaling av fakturaer til planlagt tid. På den måten unngår vi å forverre en økonomisk krevende situasjon for mange bedrifter.
 • Vi planlegger for utstrakt bruk av hjemmekontor over tid. Det innebærer å finne gode løsninger for IT-utstyr og digitale verktøy som sikrer god samhandling internt og eksternt.
 • Vi jobber fortløpende med informasjon internt og eksternt. 
 • Vi etablerer en Facebookside rettet mot innbyggerne innen utgangen av mars.
 • Det er avholdt et ekstraordinært styremøte for å orientere om status og planer videre.

Sist oppdatert 26. March 2020, kl 10:10

Opprettet 22. March 2020, kl 16:12« Tilbake