Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) stanset alle øvelser og redningsarbeid under vann 30. april 2019. Årsaken er et pålegg fra Arbeidstilsynet. De mener at arbeid under vann uten dykkerutstyr innebærer en for høy risiko for våre mannskaper. MIB har klaget på vedtaket.

Inntil videre kan våre mannskaper kun utføre såkalt overflateredning, og ikke øve eller drive aktivt redningsarbeid under vann. Dette beklager vi overfor våre innbyggere.

Minuttene og sekundene teller når noen er forulykket i vann. Derfor har brannmannskapene i MIB trent på organisering, ledelse og gjennomføring av redningsfridykking siden 2011. Fridykking innebærer arbeid under vann uten bruk av tilført pusteluft. Denne tidlige innsatsen kan være livreddende i en kritisk situasjon, mens vi venter på at ordinære redningsdykkere fra Oslo eller Fredrikstad kommer frem til ulykkesstedet.


Ønsker unntak for nødetater i regelverket

Arbeidstilsynet og MIB ønsker det samme: at våre mannskaper skal ha en trygg arbeidsplass. Derfor har vi et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet for våre medarbeidere. Vi har klart definerte prosedyrer og rutiner som skal følges, og vi gjør alltid risikovurderinger i situasjoner som krever det.

Regelverket som regulerer dykking er til for å sikre trygge arbeidsforhold for arbeid under vann. Her stilles det bl.a. krav til bruk av pusteutstyr.

MIB mener derfor at regelverket på sikt bør få inn en unntaksbestemmelse for MIB og andre nød- og redningsetater. Formålet må være å gi en åpning for at redningsmannskaper med relevant kompetanse, materiell og øvelser, samt etter en helhetlig risikovurdering, kan hente opp forulykkede ved hjelp av fridykkere der det er gjennomførbart. I tillegg krever vår utdanning at skadestedet organiseres, ledes og gjennomføres etter fastsatte rutiner. Disse rutinene gir bedre forutsetninger for utvidet søk og redning med redningsdykkere, når de ankommer. Samlet sett er dette til det beste for den forulykkede.

Har klaget på vedtaket

MIB har klaget på vedtaket fra Arbeidstilsynet. Årsaken er at vi mener risikoen for våre fridykkere kan styres og er håndterbar under vann, som i så mange andre krevende situasjoner våre mannskaper jobber under. I alle redningssituasjoner, uavhengig om det er trafikkulykker, branner eller drukningsulykker, gjennomfører vi flere risikovurderinger før operasjonen starter. En annen viktig faktor er at utrykningstiden fra redningsdykkere i Oslo eller Fredrikstad til Mosseregionen alltid vil være 20 minutter eller mer. Tiden er en kritisk og avgjørende faktor for konsekvensene av en hendelse under vann for den forulykkede. Fridykkingen til våre mannskaper kan derfor i mange situasjoner være en avgjørende og livreddende innsats i en kritisk fase av operasjonen.

Ingen endring i beredskapen for redningsdykkere

Beredskapen i Mosseregionen for søk og redning under vann består av redningsdykkere i Oslo Brann og Redning og Fredrikstad Brannvesen. Disse ressursene rekvireres og rykker ut til hendelser i Mosseregionen, der de ledes av MIB. Siden de benytter tradisjonelt dykkerutstyr med pusteluft, kan de jobbe både dypere og over et lengre tidsrom under vann enn våre fridykkere. Denne beredskapen er den samme i dag som før pålegget fra Arbeidstilsynet. a

Sist oppdatert 25. June 2019, kl 19:12

Opprettet 25. June 2019, kl 15:52« Tilbake