MOVAR er pliktig til å ta imot inntil 1 500 kg farlig avfall pr. år fra husholdninger og mindre næringskunder. Husholdninger kan levere inntil 1 000 kg farlig avfall pr. år kostnadsfritt da utgiften dekkes over renovasjonsgebyret, mens næringskundene må deklarere avfallet ved levering og betaler avhengig av hva slags farlig avfall de leverer.

For at avfallet skal defineres som farlig avfall fra husholdning, må personer fra husholdningen selv levere avfallet, dersom man kommer sammen med for eksempel håndverker eller næringsdrivende vil avfallet bli behandlet som næringsavfall.

Mindre næringskunder (avfallsprodusenter) som genererer mer enn 1 kg farlig avfall pr. år har plikt til å levere dette til et godkjent mottak minimum en gang i året. Farlig avfall som leveres til Solgård Avfallsplass skal deklareres, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet ved videre håndtering. Myndighetene har innført elektronisk deklarering, Avfallsdeklarering.no, som erstatter tidligere papirversjon. Klikk her for mer info.

Kunden anmodes til å ha kunnskap om avfall de skal levere og næringskundene oppfordres til å ha med datablader på avfallet.

   

Vi minner om at det er viktig at alt farlig avfall må være emballert forsvarlig ved levering slik at man unngår søl. For eksempel må fat være tette og hele, og kanner må ha lokk/kork som kan skrues igjen.

 

Den videre behandlingen av avfallet er avhengig av hva slags type avfall det er slik at det er viktig at dette kommer tydelig fram på emballasjen. Dersom man ikke benytter original emballasje kan man for eksempel skrive på med tusj hva som er innholdet.

Farlig avfall fra privathusholdninger plasseres varsomt i grå plastkasse på gjenvinningsstasjonen. Næringskunder må ta kontakt med betjeningen.

Farlig avfall

 

Eksempler på farlig avfall:

- Oljeholdig avfall

- Maling-, lim- og lakkrester

- Syrer

- Baser

- Løsemidler

- Kjemikalier

- Spraybokser

- Batterier

- PCB-holdige isolerglassruter

- Klorparafinholdige isolerglassruter

- Asbest

- Trykkimpregnert trevirke

- Cellegummi

- Vinylbelegg-/lister

- Styrofoam EPS/XPS (ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS)) (Blå og rosa type isopor)

 

På Vestby Gjenvinningsstasjon tas det ikke imot farlig avfall fra næringskunder.

På Vestby Gjenvinningsstasjon tas det ikke imot PCB-/klorparafinholdige glassruter, asbest/eternitt, cellegummi, vinylbelegg-/lister med ftalater og EPS/XPS

 

7. July 2014, kl 13:20

Sist oppdatert: 19. January 2018, kl 07:58« Tilbake