Alt avløpsvann som tilføres anleggene blir kontrollert med kontinuerlig prøvetaking av innløpsvann og av det rensede utløpsvannet fra anleggene. Prøvene blir daglig analysert ved et internt laboratorium, og prøver som tas etter en forhåndsoppsatt prøveuttaksplan blir analysert ved et eksternt akkreditert laboratorium. 

Anleggene overvåkes døgnkontinuerlig med avansert online instrumentering og en driftskontroll som varsler operatørene på dagtid om uønskede hendelser. Utenom normal arbeidstid varsles vaktpersonell.

Anleggene har dublering av viktig utstyr. Ved et eventuelt driftsavbrudd vil andre komponenter som står i reserve settes i drift. « Tilbake