Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) skal planlegge, bygge og drifte et anlegg for å sortere restavfallet fra innbyggerne i Moss, Råde, Vestby, Våler, Halden, Sarpsborg, Rakkestad, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Skiptvedt og Marker.

EU krever mer gjenvinning
EU stiller de nærmeste årene krav til at mer av avfallet blir materialgjenvunnet, og at mindre mengder går til energigjenvinning gjennom forbrenning. I dag materialgjenvinnes cirka 30 % av avfallet, mens kravet i fremtiden vil øke til over 50 %. Mindre avfall som må forbrennes, tilsvarer en reduksjon tilsvarende utslippet fra hele 11.000 bensinbiler hvert år.

Du må fortsatt kildesortere
For deg som innbygger må du også i fremtiden kildesortere. Trolig vil det komme endringer på hvilket avfall du skal putte i hvilken beholder, men dette er noe av det som skal planlegges nærmere i tiden som kommer. Teknologien i avfallsanlegget vil finsortere restavfallet ditt, slik at en større andel av dette avfallet kan gjenbrukes og bli til nytte råvarer. Med det nye anlegget vil innbyggerne i samtlige deltakerkommuner få en lik avfallsordning.

Skal bygges på Øra i Fredrikstad
Etableringen av selskapet kommer som et resultat av et treårig samarbeid for å utrede teknologi, risiko, plassering og organisering. Dette arbeidet har vært ledet av Johnny Sundby, som er administrerende direktør i MOVAR IKS:

− Det har vært et krevende, men spennende arbeid å etablere dette samarbeidet på tvers av kommunegrensene. Etter å ha vurdert ulike alternativer, for beste plassering for anlegget, falt konklusjonen til slutt på Øra i Fredrikstad kommune. Her er det i dag en rekke miljø- og gjenvinningsbedrifter allerede. Dessuten blir Fredrikstad største leverandør av avfall, så med tanke på transport var dette stedet best egnet. Men vi har valgt en modell der alle kommunene betaler en lik og solidarisk pris for transporten til anlegget. Dermed blir ikke transportkostnadene høyere for eksempel for MOVAR-kommunene enn for Fredrikstad, forteller Sundby.

Anlegget vil trolig være i drift i løpet av 2023, og skape et sted mellom 10 og 20 nye arbeidsplasser.

Nygård valgt som leder av eierorganet
Fredag 10. januar ble eierorganet for det nye selskapet konstituert. Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård ble valgt som leder av representantskapet for selskapet.

− Dette anlegget vil være en sentral brikke for å redusere miljøbelastningen i regionen. I tillegg må vi jobbe videre med god kildesortering, både i husholdningene og på gjenvinningsstasjonene. Videre må vi sammen med andre samarbeide med emballasjeindustrien og andre for å gjøre emballasje egnet for enkel og god sortering både hjemme og i anlegg, sier Nygård.

Nå skal Representantskapet få på plass et styre til selskapet, som deretter ansetter en daglig leder. Deretter starter prosjekteringen og byggingen av anlegget.

Bildet viser deltakerne: Jens Bakke (Halden), Dagfinn Søtorp (Rakkestad), Jon-Ivar Nygård (Fredrikstad), Hans Herman Utgård (Hvaler), Øivind Juel (Indre Østfold Renovasjon IKS), Henriette Gausdal Pedersen (Sarpsborg) og René Rafshol (MOVAR).

FAKTA OM ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

  • Interkommunalt selskap som etableres i 2020
  • Formålet er å planlegge, bygge og drifte et automatisk anlegg for sortering av restavfall fra over 310 000 innbyggere i de 12 kommunene som deltar i prosjektet.
  • Økt sortering gir økt gjenvinning, og mindre avfall som forbrennes. Dette reduserer miljøbelastningen i regionen like mye som utslippet av 11.000 bensinbiler.
  • Dette bidrar til at kommunene kan møte fremtidens krav fra EU om å materialgjenvinne over 50 % av avfallet.
  • Planlagt i drift om tre år på Øra i Fredrikstad.
  • Vil sysselsette mellom 10-20 personer.
  • Eies av Indre Østfold renovasjon IKS (kommunene Indre Østfold, Skiptvedt og Marker), MOVAR IKS (kommunene Moss, Råde, Vestby og Våler), samt kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad og Hvaler.

Sist oppdatert 15. januar 2020, kl 12:47

Opprettet 15. januar 2020, kl 13:13« Tilbake