REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 2/2021

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte:

FREDAG 22. OKTOBER 2021 KL. 09:00
MOVARs administrasjon, Tykkemyr 2
Møterom: Balkongen

Møtet innledes med en presentasjon av status for Østfold Avfallssortering IKS ved daglig leder Roy Ulvang.

Til behandling foreligger:

PROTOKOLL FRA MØTE 27. APRIL 2021

REPR. SAK NR. 3/2021
REVIDERING AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) FOR MIB

REPR.SAK NR. 4/2021
BUDSJETT 2022 – ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

REPR.SAK NR. 5/2021
ANSKAFFELSE AV NASJONALT OPPDRAGSVERKTØY TIL LANDETS 110-SENTRALER

REPR.SAK NR. 6/2021
VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR IKS

REFERATER (Se eget vedlegg)

EVENTUELT