Flere har lagt merke til at det hogges skog langs turstiene mellom Storebaug og Patterød denne høsten. Vi forbereder nå byggingen av en ny hovedvannledning for drikkevann i Mosseregionen. Skogen skal få vokse seg til igjen, forteller Kaj-Werner Grimen.

Han er sektorsjef for vann og avløp i MOVAR IKS. Dermed har han ansvaret for at du og nesten 80.000 andre innbyggere får rent og trygt drikkevann fra Vansjø Vannverk.

Les også: Mer om prosjektet på movar.no/vannledning.

Forstår at enkelte blir bekymret
Det er nå ryddet et anleggsbelte på 9,5 meter på hver side av der ledningen skal legges. Dette må til for å skape arbeidsrom for anleggsmaskinene.

- Vi forstår at hogsten kan skape bekymring hos enkelte. Tømmer, kvister og hogstmaskinene setter sine tydelige spor i terrenget. Nå skal det selvsagt ryddes opp. Dette er dessverre helt nødvendig før vi kan bygge den nye hovedvannledningen, forteller Kaj-Werner Grimen.

Anleggsbeltene på hver side av turstiene skal få vokse seg til igjen, etter at hovedvannledningen er bygget ferdig, forsikrer sektorsjefen videre.

Har vurdert mange alternativer

Enkelte spør seg hvorfor MOVAR legger ledningen akkurat her. Før valget ble tatt ble en rekke alternative traseer vurdert. Her ble mange ulike hensyn vektet opp mot hverandre. Denne traseen er den som samlet sett gir færrest negative konsekvenser, størst mulig verdverdi og minst risiko, forteller Grimen.

Blant annet bidrar trasévalget til at prosjektet i minst mulig grad må beslaglegge seg av minst mulig uberørt natur. Hovedvannledningen legges nemlig under eller langs eksisterende turstier på strekningen fra Storebaug til Patterød/Nore. 

Den 9 kilometer lange ledningen skal bygges over en periode på cirka to år. Samfunnsgevinstene og levetiden for selve ledningen er derimot beregnet til å vare i 100 år. 

Beklager ulempene i byggeperioden
Ledningen fra Årvoll til Vestby skal bygges etappevis. En og en strekning ferdigstilles underveis. Brukerne av turstiene må allikevel være forberedte på ulemper i byggefasen.

- Vi skalredusere ulempene underveis så langt som mulig. De som bor eller driver virksomhet i nærheten av anleggsarbeidet, vil få informasjon direkte fra oss i forkant. Men vi skal også informere aktivt på movar.no/vannledning underveis, forteller sektorsjefen i MOVAR.

Sikrer drikkevannet for generasjoner
Mosseregionen er i sterk vekst.  Det betyr at mer drikkevann må transporteres fra Vansjø vannverk og frem til stadig flere innbyggere og bedrifter. Den nye hovedvannledningen får stor betydning for lokalsamfunnet vårt i flere generasjoner fremover.

- Vi kan levere nok drikkevann til stadig flere innbyggere. Men den gir også bedre tilgang på slukkevann for brannvesenet i Mossemarka og ved Noreødegården ridesenter. Ved et ledningsbrudd så får vi nå to alternative veier for å transportere vannet frem. Og ikke minst vil ledningen i fremtiden knytte sammen vannverkene i Østfold, Follo og Oslo. Det betyr økt leveringssikkerhet til deg som innbygger, avslutter Kaj-Werner Grimen i MOVAR IKS.  

Sist oppdatert 4. november 2020, kl 16:45

Opprettet 4. november 2020, kl 11:33



« Tilbake