Vannrenseprosessen er lik ved alle 3 anleggene og de er såkalte mekaniske/kjemiske renseanlegg.

 

Forbehandling:

Den mekaniske delen kommer først i anlegget og består av rister som fjerner grove partikler, sandfangene fjerner sand og grus, mens flytende partikler fjernes i en fettsone.

 

Kjemisk felling:

Etter sand og fettfangene tilsettes fellingskjemikalier for å bygge opp slampartikler.

Gjennom flokkuleringen økes størrelsen på partiklene før de føres inn i sedimenteringsbasseng.

I sedimenteringsbassengene vil disse partiklene synke til bunnen og samle seg som slam.

På bunnen skrapes slammet til pumper som transporterer det til slambehandlingen.

Det rensede vannet blir trukket av i toppen på sedimenteringsbassengene ved hjelp av avdragsrenner eller avdragsrør.

Videre føres vannet i en selvfallsledning ut av anlegget til resipienten (sjøen). 

 

Kjemikalietilsetting:

PAX-18 (Polyaluminiumkloridhydroksid):

Koagulant som binder sammen partikler i vannet slik at de kan synke.

PIX-318 (Jernkloridsulfatløsning):

Samme funksjon som PAX, men i tilegg begrenser dette kjemikaliet lukt og utvikling av H2S i anleggene.

Polymer:

Hjelpekoagulant som binder partiklene raskere og fastere sammen, samt at man kan få større partikler.« Tilbake