Fuglevik Renseanlegg:

Anlegget behandler slammet med en aerob forbehandling og anaerob stabilisering (UTB prosessen).
Utråtnet slam avvannes i 2 sentrifuger til ca 20-25 % tørrstoffinnhold (TS). Årlig produksjon av slam er ca 900 tonn TS.
Det tas prøver av avvannet slam før det transporteres i containere til en opparbeidet mellomlagringsplass. Slammet lagres til analyseresultater foreligger og en varedeklarasjon blir utarbeidet. Deretter kan slammet disponeres i henhold til Gjødselvareforskriften.

Kambo Renseanlegg:

Anlegget avvanner råslammet til ca 25-28% tørrstoffinnhold. Avvannet slam blir transportert i containere til en opparbeidet mellomlagringsplass.
Her legges slammet i ranker og vendes 1 til 2 ganger pr år. Slammet langtidslagres i totalt 3 år. Årlig produksjon av slam er ca 500 tonn TS.

Hestevold Renseanlegg:

Anlegget behandler slammet med å tilsette kalk til avvannet slam, temperaturen i slammet skal være 55°C i minimum 2 timer(Orsa metode).  

Anlegget avvanner slammet til ca 30-35% tørrstoffinnhold. Årlig produksjon av slam er ca 190 tonn TS. 
Det tas prøver av avvannet slam før det transporteres i containere til en opparbeidet mellomlagringsplass. Slammet lagres til analyseresultater foreligger og en varedeklarasjon blir utarbeidet. Deretter kan slammet disponeres i henhold til Gjødselvareforskriften.


Bransjenorm slam:

MOVAR deltok i 2009/2010 i et pilotprosjekt og bisto Norsk Vann med å utvilke en bransjenorm for slam. 

Normen skal angi retningslinjer for hvordan anleggseiere og deres samarbeidspartnere skal arbeide for å kvalitetssikre hele kjeden, fra påslipp på nettet til fornøyde kunder.

MOVAR har gjennomført opplæring(kurs) av ansatte og oppdatert IK-systemet i henhold til bransjenormens veiledning. MOVAR var først ut med å implementere Norsk Vanns bransjenorm for avløpsslam.

For tiden er våre samarbeidspartnere Stena Recycling AS som transporterer alt avvannet slam fra anleggene til mellomlagring, HØST Verdien i Avfall som står for slamspredningen og Rune Jørgensen AS som står for uttransporteringen av slammet fra Solgård Avfallsplass. Vi står selv for slamåndteringen på mellomlagaringsplassen.« Tilbake