I områder med konsentrert bebyggelse (borettslag, boligsameier) kan nedgravde avfallscontainere være et godt alternativ blant annet fordi man sparer verdifullt areal. I nedgravde avfallsløsninger legges avfallet i et innkast over bakken, før det går videre ned i en oppsamlingsenhet under bakken. Dette gjør at avfallet holder en jevn temperatur, noe som er spesielt fordelaktig om sommeren hvor dypoppsamling vil virke nedkjølende og redusere eventuelle luktproblemer.

Nedgravde avfallsløsninger er enkle i utformingen og bidrar til en ryddig og renslig avfallshåndtering. I tillegg tilfredsstiller de krav til universell utforming og er enkle å håndtere. Tømming utføres med renovasjonskjøretøy påmontert kran. En nedgravd avfallsløsning består av én eller fler nedgravde containere for hver avfallstype:

 • restavfall
 • papp, papir og drikkekartong
 • glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer
 • plastemballasje

Volum på nedgravd avfallsløsning er 5000 liter. Til glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer kan vi tilby løsning på 3000 liter.

MOVAR tilbyr to typer løsninger - helt eller delvis nedgravd løsning:

Helt nedgravd løsning

Nedgravd avfallsløsning

 

 • Alt avfall er under bakken
 • Plassbesparende
 • Egnet for store mengder avfall, fra ca 30 boenheter
 • Universell utforming
 • Betong og stål minimere risiko for brann
 • Lang levetid, minimalt vedlikehold
 • Brannsikker
 • Effektiv tømming, ingen tunge løft

Delvis nedgravd løsning

 

Nedgravd avfallsløsning

  

 • 2/3 av avfallet er under bakken
 • Beregnet for store mengder avfall, fra ca 30 boenheter
 • Universell utforming
 • Plassbesparende
 • Effektiv tømming, ingen tunge løft
 • Ikke så brannsikker som helt nedgravde
 • Passer for nordlige forhold, ingen sjangs for vann inn i containeren, ingen gåplattform med snø/is

Ved ønske om nedgravd renovasjonsløsning til husholdningsavfall i kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby eller Våler i Østfold, ta kontakt med MOVAR.  

MOVAR bistår med dimensjoneringen, samt sørger for anskaffelse og levering av utstyret. Utbygger må sørge for å bekoste det gravetekniske, lossing og nedsetting av utstyret samt planering og etterarbeider. MOVAR tømmer, vedlikeholder, utfører service og renhold av den nedgravde renovasjonsløsningen. Dette dekkes i sin helhet over renovasjonsgebyret.

For renovasjonsløsning til næringsavfall i kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby eller Våler i Østfold gjelder andre regler.

 

Klikk på knappene nedenfor for mer informasjon

Etablering

Hvordan etablere nedgravd avfallsløsning
Tenk ut og bli enige om ønsket løsning og ta deretter kontakt med MOVAR. Hvis løsningen godkjennes, må det opprettes en egen byggesak for tiltaket. Ved bestilling av nedgravd løsning sørger MOVAR for innkjøp, tømming, service, vedlikehold og rengjøring. Utbygger/borettslag/sameie etc. må sørge for det gravetekniske og nedsetting av løsning. Vi oppfordrer til å få leveringsdato så sent som mulig i prosjektet, slik at de raskt kan tas i bruk. Dersom utbygging foregår i flere byggetrinn kan overflatebeholdere bestilles som en midlertidig løsning for de som flytter inn tidlig.

Viktig! Renovasjonsteknisk avfallsnorm beskriver de krav kommunene har vedtatt for oppsamlings- og innsamlingsløsninger i kommunene som tilslutter MOVAR.

Kriterier for plassering

Kriterier for plassering av nedgravd avfallsløsninger

 • Oppstillingsplass for renovasjonskjøretøyet skal være parallelt / inntil de nedgravde enhetene
 • Avstand til boliger, lekeplass etc skal være minimum 5 meter pga lukt og annen sjenanse
 • Fri løftehøyde må være minst 9 meter
 • Oppstillingsplass for renovasjonsbil må planlegges mtp trafikksikkerhet. Tømming av nedgravde løsninger kan ta opp til 20 minutter. Oppstillingsplass for renovasjonsbil må ikke ha fall som overskrider 5 grader i noen retning.
 • Avstand til offentlig vann og avløpsledninger skal minimum være 3 meter. For ledninger større enn 500mm er avstanden minimum 5 meter.
 • De største delvis nedgravde løsningene krever ca. 2 meter dyp grop, de største helt nedgravde løsningene krever ca. 3 meters dybde.
 • På en helt nedgravd løsning må topplaten være noe hevet over terrenget rundt slik at vann drenerer bort fra de nedgravde containerne.

Nedgravde løsninger skal - såfremt det er mulig - plasseres på privat grunn. Dette kan for eksempel være i forbindelse med felles parkeringsanlegg eller lignende. Slike parkeringsanlegg har ofte allerede god tilgjengelighet for renovasjonsbilene og i mange tilfeller vil en slik løsning også bidra til at renovasjonsbilen holdes utenfor indre veier i blokk og rekkehusområder, noe som virker positivt på trafikksikkerheten, og øker barnevennligheten.

 

Nedgravd avfallsløsning

 

Sist oppdatert 22. March 2019, kl 14:15

Opprettet 2. January 2014, kl 11:43« Tilbake