Fuglevik Renseanlegg ligger i Moss kommune og behandler avløpsvann fra store deler av Moss kommune.

Anlegget ble satt i drift i 1993.

Fuglevik RA er dimensjonert for å kunne behandle en mengde som tilsvarer avløpsvann fra ca. 50 000 personer. Det renses årlig ca. 4.8 - 5.0 millioner m3. Avløpsvannet føres fra avløpsnettet i Moss kommune via selvfall i en overføringsledning og til renseanlegget. Utløpsledningen fører det rensede avløpsvannet 500 meter ut og på 50 meters dyp i Oslofjorden. Renseanlegget er et konvensjonelt mekanisk/ kjemisk renseanlegg og bygget med en avansert slambehandling som gir metangassproduksjon. Noe som gir egenprodusert energi og reduserte slammengder. Gassen benyttes til oppvarming og produksjon av strøm. I tillegg mottar og behandler anlegget fett/flyteslam fra Kambo Renseanlegg og Hestevold Renseanlegg.

Sist oppdatert 8. januar 2020, kl 13:48

Opprettet 27. mai 2014, kl 09:32« Tilbake