Foreberedelser før feieren kommer

I forkant av feiing blir det gitt varsel om når dette finner sted, pr. sms eller post. Etter at du har mottatt varsel om feiing, må du som huseier sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing.

 • Du må også sørge for at ildstedet er forsvarlig lukket.
 • Husk å lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler.

Feiing innendørs?

Dersom feiing skal utføres fra innendørs feieluke må det også være ryddet og klargjort rundt luka. Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når feieren kommer. Dersom dag eller tidspunkt ikke passer ber vi om at feieren kontaktes slik at ny avtale kan inngås. 

Feiing fra tak?

Dersom feiingen skal utføres fra taket, innebærer det at du må legge klar en godkjent stige lett tilgjengelig på eiendommen. I tillegg må det være godkjent takstige/trinn på taket opp til pipen. Dette gjelder alle typer taktekking og helningsgrad utover.

Feieren skal alltid kunne fremvise legitimasjon.Sikker atkomst og arbeidsplass for feier
Alle ansatte i MIB skal være sikre når de er ute på oppdrag. Feieren skal kunne utføre feiing til alle årstider og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofylt under trygge forhold, og uten å utsette seg for fare. Feieren har ikke anledning til å unnvike kravene om sikkerhet som arbeidsgiver setter.
Vi har en del sikkerhetsrutiner for å minske risikoen for at feierne skader seg på jobb.

På bakgrunn av risikovurderinger må følgende tiltak være på plass før feieren kommer på besøk:

Feiing

 

Krav til adkomst til tak

Adkomst til tak skal foregå på den mest forsvarlige måten. Ved bruk av løs/anliggende stige som adkomst til taket stiller Arbeidstilsynets forskrift om bruk av arbeidsutstyr og forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak, flere minimumskrav. Det gjelder blant annet:

 • Stigen skal være i henhold til gjeldende standard
 • Stiger skal alltid festes i topp
 • Stigen skal rage minst 1 meter over det nivå man skal inn på
 • Stigen skal være sikret mot utglidning, velting sidelengs og bakover

 

Krav på taket

Dersom feiing utføres fra tak, skal det være en godkjent fastmontert takstige/trinn på taket opp til pipen. Dette gjelder alle typer taktekking og helningsgrad utover. Feiemulighet og adkomst blir vurdert av feieren på stedet.

 • Alle tak med helling utover skal ha standardisert takstige/taktrinn
 • Når det er nødvendig med arbeidsplattform rundt skorsteinen for å ivareta feiernes sikkerhet, skal denne tilpasses i forhold til skorsteins høyde.
 • Er skorsteinen høyere enn 1.2 m over taket skal det i tillegg monteres plattform eller feieluke
 • Takstige skal være fastmontert i bærende takkonstruksjon.
 • Husstiger, takstiger, gangbro og feieplattform i tre er ikke godkjent
 • Om bygningen har flere skorsteiner skal det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein, eller det skal være sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbro eller liknende.

Alternativ til feiing av pipe fra tak
Som alternativ til montering av takstige og feiing fra tak kan feiing utføres fra loft via feieluke. Loftsfeiing er likevel betinget av at tilgjengelighet for feiing også tilfredsstiller krav fra Arbeidstilsynet (j.fr. vedlagt målsatt prinsippskisse).

 Feiing

Reglene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven vil være veiledende for det sikkerhetsnivået som kreves etter forskrift om brannforebygging. Tilfredsstillende atkomst er et funksjonskrav som innebærer at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse. Reglene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven vil være veiledende for det sikkerhetsnivået som kreves etter forskrift om brannforebygging.
Det er i utgangspunktet opp til brann- og redningsvesenet å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.

Arbeidstilsynes regelverk om utførelse av arbeid finner du her:

Forskrift om utførelse av arbeid
Kapittel 17 Arbeid i høyden
Spesielt § 17-1, §17-21, §17-22 og §17-23 er viktige i forhold til feierens utførelse av jobben sin.

Sist oppdatert 12. mai 2021, kl 11:12

Opprettet 26. mars 2014, kl 12:25« Tilbake