Lagring av brannfarlig vare reguleres i Forskrift om håndtering av farlig stoff. Ved innmelding av farlig stoff, gå til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps hjemmesider: www.dsb.no.

Ved bruk av propan:

  • Skal IKKE lagres i kjeller eller på loft.
  • Lagring av propan skal merkes tydelig.
  • Vær oppmerksom på lukt eller andre indikasjoner på lekkasje.
  • Regulator og gasslange skal kontrolleres jevnlig.
  • Bruk fagfolk med dokumentert kompetanse ved montering av gassanlegg.


Maksimal tillatt oppbevaring: 

I boenhet:

  • Inntil 55 liter (2x11kg) brannfarlig gass kategori I og II
  • Inntil 10 liter brannfarlig væske kategori I og II

I garasje, utvendig bod, båthus eller lignende:

  • Inntil 90 liter brannfarlig gass kategori I og II
  • Inntil 50 liter brannfarlig væske kategori I og II 

I serveringssted, overnattingssted og forsamlingslokaler:

Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass i kategori I og II, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

 

Innmelding av farlig stoff

Oppbevaring av farlig stoff i mengder større enn i tabellen nedenfor, skal meldes inn til DSB.

Trykksatt stoff

 

Brannfarlig gass, kategori I og II

400 liter

Brannfarlig stoff

 

Brannfarlig væske, kategori I og II

6.000 liter

Brannfarlig væske, kategori III

12.000 liter

Diesel og fyringsoljer

100.000 liter

 

For mer informasjon, se Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff. « Tilbake