Motiveres du av å bidra til lavere miljøbelastninger og robuste, samfunnskritiske tjenester til innbyggerne? Da kan VA-sektoren i MOVAR IKS være en spennende arbeidsplass for deg. De neste årene investerer vi mer enn 500 millioner kroner i en rekke prosjekter. Her kan du lese om de viktigste.

 

Ny renseteknologi og ombygging av Fuglevik renseanlegg


Kostnadsramme: 235 millioner kroner

Innen 2026 må vi overholde nye og stadig strengere rensekrav fra EU og Fylkesmannen. I praksis betyr det at vi må lykkes med å ta ut mer av det organiske innholdet i avløpsvannet, før dette slippes ut igjen til Oslofjorden. Dermed må vi benytte andre renseteknologier enn i dag, nærmere bestemt biologiske renseprosesser i en eller annen form. Dette er det mest kompliserte og største prosjektet i selskapets historie.

Veien frem til et endelig valg av fremtidig teknologi gir oss spennende faglige utfordringer. MOVAR legger vekt på fremtidsrettede løsninger, bærekraft og sirkulærøkonomiske perspektiver. Prosessene våre skaper store mengder avløpsslam. Hvordan vi bruker og får avsetning på dette er en annen utfordring som vi jobber kontinuerlig med.

Fuglevik renseanlegg må bygges om når valget av fremtidens renseprosess er tatt. Deretter skal vi ta i bruk den nye teknologien og utvikle ny kompetanse. Allerede i dag har vi to pilotanlegg gående ved siden av den ordinære driften. Dette skal gi oss verdifulle erfaringer og et godt grunnlag for valg av fremtidig renseteknologi.


 

Ny overføringsledning i sjø fra Kambo til Fuglevik, og nedleggelse av Kambo renseanlegg


Kostnadsramme: 98 millioner kroner. 

Kambo renseanlegg vil bli nedlagt som følge av oppgraderingen av Fuglevik renseanlegg. Innen 2026 overføres avløpsvannet fra Kambo direkte til Fuglevik renseanlegg og renses her.

Den mest hensiktsmessige måten å overføre avløpsvannet fra Kambo til Fuglevik, er via en 10 kilometer lang overføringsledning lagt i sjø. Det var konklusjonen i en forstudie vi gjennomføre tidligere.

I 2019 starter arbeidet med å detaljplanlegge dette prosjektet. Når prosjektering og reguleringsplaner foreligger, går prosjektet over i neste fase. Det vil være å anskaffe en entreprenør som skal bygge selve anlegget.


 

Ny hovedvannledning fra Rygge til Vestby


Kostnadsramme: 135 millioner kroner.

MOVAR IKS skal forsyne sine eierkommuner med drikkevann fra Vansjø Vannverk. Regionen er i sterk vekst, noe som vil gi kapasitetsutfordringer på sikt. Vi skal derfor bygge en ny hovedledning fra Frydelund i Rygge til Rykkin i Vestby. Denne blir cirka 10 kilometer lang.

Dette gjør at vi kan levere tilstrekkelige mengder drikkevann nord i MOVAR-regionen i flere tiår fremover. Samtidig gir ledningen en økt forsyningssikkerhet, fordi det gir en ekstra fremføringsvei av vann til Vestby, nordre del av Moss og Våler kommune. Ledningsanlegget er dimensjonert slik at det i fremtiden også vil kunne fungere som reservevannsledning i et samarbeid med Oslo-regionen.

Reguleringsplanen for traseen til den nye hovedvannledningen behandles av de berørte kommunene i løpet av våren 2019. Byggingen av anlegget starter etter at planen og avtaler med grunneiere er inngått. 

Dette er et stort, kostbart og komplisert prosjekt som kan by på flere utfordringer underveis. Anlegget vil kunne være etablert og satt i drift i løpet av 2021 om prosjektet forløper uten for store uforutsette hindringer og hendelser.


 

Etablering av reservekraftanlegg ved Vansjø Vannverk


Kostnadsramme: 33 millioner kroner. 

Med ansvaret for produksjonen av drikkevannet til nærmere 80.000 innbyggere, er MOVAR IKS Mosseregionen største næringsmiddelprodusent. Leveringssikkerhet og beredskap er derfor viktig for oss. Vi har derfor i lang tid jobbet med å redusere risiko knyttet til dette.

Vårt neste prosjekt på dette området vil være å etablere et reservekraftanlegg. Dette gjør at vannverket kan produsere drikkevann, selv om den ordinære strømforsyning faller helt bort. I tillegg vil vi kunne sikre forsyning av drikkevann selv ved langvarige, storregionale strømbortfall til Sarpsborg og Fredrikstad gjennom reservevannsanlegget.

I 2018 ble det gjennomført en mulighetsstudie om et reservekraftanlegg ved Vansjø Vannverk. Våren 2019 jobber vi med å anskaffe rådgivnings- og prosjekteringsbistand til dette prosjektet. Neste fase vil være anskaffe entreprenører før antatt byggestart i første halvdel av 2020. Går alt som planlagt vil reservekraftanlegget være satt i drift i 2021.

Sist oppdatert 30. oktober 2019, kl 09:54

Opprettet 26. april 2019, kl 11:31« Tilbake