Planlagte aktiviteter i august

Fremdriftsplanen i prosjektet er justert underveis på grunn av utfordrende grunnforhold, men godt over halvparten av strekningen er nå ferdigstilt og det anslås at prosjektet (frem til KIWI på Kambo) vil pågå inn i første kvartal 2023. 

Arbeidsstans i alle aktsomhetsområdene er nå opphevet og kommunen har gitt tillatelse til igangsettelse. Det betyr blant annet at entreprenøren vil kunne begynne planlegging av når arbeidene gjennom Noreødegården og området omkring Kambobekken kan starte.

Området ved Nore bru ved fylkesvei 120 Fv.

 • Styrt boring under Norebekken og Nore bru gjennomføres i august og september. Første del av dette arbeidet utføres for å kunne legge om eksisterende høyspentledninger som kommer i konflikt med vannledningstraseen.
 • Turveier/turstier i området må stenges mens dette pågår. Vi vil informere nærmere om dette ved skilting ute langs turstien, på våre websider, Facebook etc.

Strekningen mellom Nore bru og Noreødegården 

 • Vannledningen er ferdig sveiset, lagt på plass i grøften og grøften er nå lukket på denne strekningen (dvs. Mellom Nore bru og parkeringsplassen ved ridesenteret på Noreødegården).

Strekningen mellom Noreødegården og E6-undergangen på Nøkkeland 

 • Vannledningen er ferdigstilt mellom E6-undergangen og frem til Norumkneika rett nord for Noreødegården. Det gjenstår noe arbeid med å gjøre om anleggsveien til en driftsvei over eller inntil vannledningen. Kryssing av selve Noreødegården og ridesenteret vil planlegges i tiden fremover nå som arbeidsstansen er opphevet. 

Strekningen fra E6-undergangen på Nøkkeland til Kambobekken 

 • Ledningen er ferdigstilt mellom E6-undergangen og frem til jordet ved trafostasjonen. Kryssing over jordet og Kambobekken vil planlegges i tiden fremover nå som arbeidsstansen er opphevet. 

Strekningen fra Kambo-bekken til KIWI-butikken 

 • Spuntgroper på begge sider av Oslovegen/Østfoldbanen er etablert og arbeidet med pressing av rør under jernbanen og Osloveien gjennomføres i uke 31.

 

Planlagte aktiviteter i juli

I uke 28,29 og 30 blir det fellesferie for alle som jobber i anlegget. Likevel vil endel aktiviteter fra juni videreføres i juli. Fremdriftsplanen i prosjektet er justert underveis på grunn av utfordrende grunnforhold, men godt over halvparten av strekningen er nå ferdigstilt og det anslås at prosjektet (frem til KIWI på Kambo) vil pågå inn i første kvartal 2023.  

Aktsomhetsområder:

Det er fremdeles arbeidsstans i to aktsomhetsområder som følge av utfordrende grunnforhold, krav om nye undersøkelser og tiltaksvurderinger. Det gjelder området ved Noreødegården og området sør for Kambo gård. Det jobbes med å ferdigstille nødvendig dokumentasjon for å kunne fortsette arbeidene også i disse områdene.

I april ble arbeidsstans opphevet for områdene ved Nore bru og langsmed Noretjern, samt området nord for Kambo gård og frem til KIWI-butikken på Kambo.

Området ved Nore bru ved fylkesvei 120 Fv.

 • På grunn av forsinkelse på et annet oppdrag kan styrt boring under Norebekken og Nore bru først gjennomføres i august. Første del av dette arbeidet utføres for å kunne legge om eksisterende høyspentledninger som kommer i konflikt med vannledningstraseen.
 • Når dette gjøres, må dessverre turveier/turstier i området må stenges.  Vi vil informere nærmere om dette ved skilting ute langs turstien, på våre websider, Facebook etc.

Strekningen mellom Nore bru og Noreødegården 

 • Før ferien, dvs. i løpet av uke 27, er målet at vannledningen er ferdig sveiset, lagt på plass i grøften og at grøften blir lukket på denne strekningen (dvs. frem til parkeringsplassen ved ridesenteret på Noreødegården).

Strekningen mellom Noreødegården og E6-undergangen på Nøkkeland 

 • Vannledningen er ferdigstilt mellom E6-undergangen og frem til Norumkneika rett nord for Noreødegården. Det gjenstår noe arbeid med å gjøre om anleggsveien til en driftsvei over eller inntil vannledningen. Kryssing av selve Noreødegården og ridesenteret kan først planlegges og gjennomføres etter at arbeidsstansen for dette aktsomhetsområdet oppheves av Moss kommune.

Strekningen fra E6-undergangen på Nøkkeland til Kambobekken 

 • Ledningen er ferdigstilt mellom E6-undergangen og frem til jordet ved trafostasjonen. Kryssing over jordet og Kambobekken kan først planlegges og gjennomføres etter at arbeidsstansen for dette aktsomhetsområdet oppheves av Moss kommune.

 

Strekningen fra Kambo-bekken til KIWI-butikken 

 • Spuntgroper på begge sider av Oslovegen/Østfoldbanen er etablert og det vil i juli arbeides med å få på plass utstyret som skal presse rør under Oslovegen/Østfoldbanen. I forbindelse med den planlagte sommerstansen for togene (25 juni – 7. august) kan selve pressingen utføres. Det ser nå ut til å bli i starten av august.

 

Planlagte aktiviteter i juni

Fremdriftsplanen i prosjektet er justert underveis på grunn av utfordrende grunnforhold og krav om nye utredninger som følge av dette. Godt over halvparten av strekningen er nå ferdigstilt og det anslås at prosjektet (frem til KIWI på Kambo) vil pågå frem til årsskiftet 2022/2023.

NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. Se video om hvorfor her 

Aktsomhetsområder:

Det er fremdeles arbeidsstans i to aktsomhetsområder som følge av utfordrende grunnforhold, krav om nye undersøkelser og tiltaksvurderinger. Det gjelder området ved Noreødegården og området sør for Kambo gård. Det jobbes med å ferdigstille nødvendig dokumentasjon for å kunne fortsette arbeidene også i disse områdene.

I april ble arbeidsstans opphevet for områdene ved Nore bru og langsmed Noretjern, samt området nord for Kambo gård og frem til KIWI-butikken på Kambo.

Området ved Nore bru ved fylkesvei 120 Fv.

 • I løpet av juni måned vil det gjennomføres styrt boring under Norebekken og under Nore bru. Første del av dette arbeidet utføres for å kunne legge om eksisterende høyspentledninger som kommer i konflikt med vannledningstraseen.
 • I utgangspunktet tror vi at turveier/turstier i området må stenges. Det er imidlertid en liten mulighet for at det kan la seg gjøre å holde disse åpne. Dette må vurderes fortløpende etter hvert som alt av utstyr kommer på plass.

Strekningen mellom Nore bru og Noreødegården

 • I juni vil vannledningen sveises og legges på plass i grøften langsmed Noretjern og frem til parkeringsplassen ved Noreødegården.

Strekningen mellom Noreødegården og E6-undergangen på Nøkkeland

 • Vannledningen er ferdigstilt mellom E6-undergangen og frem til Norumkneika rett nord for Noreødegården. Det gjenstår noe arbeid med å gjøre om anleggsveien til en driftsvei over eller inntil vannledningen. Kryssing av selve Noreødegården og ridesenteret kan først planlegges og gjennomføres etter at arbeidsstansen for dette aktsomhetsområdet oppheves av Moss kommune.

Strekningen fra E6-undergangen på Nøkkeland til Kambobekken

 • Ledningen er ferdigstilt mellom E6-undergangen og frem til jordet ved trafostasjonen. Kryssing over jordet og Kambobekken kan først planlegges og gjennomføres etter at arbeidsstansen for dette aktsomhetsområdet oppheves av Moss kommune.

 Strekningen fra Kambo-bekken til KIWI-butikken

 • Spuntgroper på begge sider av Oslovegen/Østfoldbanen er etablert og det vil i juni arbeides med å få på plass utstyret som skal presse rør under Oslovegen/Østfoldbanen. Først etter at den planlagte sommerstansen for togene starter 25 juni, kan selve pressingen utføres.

Ferdigstilte arbeider:

E6-undergangen på Nøkkeland

 • Vannledningen er ferdigstilt gjennom E6-undergangen på Nøkkeland.

Strekningen mellom Frydenlund og Nore bru ved Fylkesvei 120

 • Vannledningen er ferdigstilt fra Frydenlund og frem til Nore bru.
 • Eksisterende og ny hovedvannledning er sammenkoblet i det nybygde ventilkammeret på Frydenlund. Det gjenstår kun arbeid i og rundt ventilkammeret, men dette vil ikke påvirke fremkommeligheten i området. Alle turområdene her er gjenåpnet, og tilgjengeligheten er nå slik den normalt har vært.

 

Planlagte aktiviteter i mai

Fremdriftsplanen i prosjektet er justert underveis på grunn av utfordrende grunnforhold og krav om nye utredninger som følge av dette. Over halvparten av strekningen er nå ferdigstilt og det anslås at prosjektet (frem til KIWI på Kambo) vil pågå frem til årsskiftet 2022/2023.

NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. Se video om hvorfor her 

Aktsomhetsområder:

Det er fremdeles arbeidsstans i to aktsomhetsområder som følge av utfordrende grunnforhold, krav om nye undersøkelser og tiltaksvurderinger. Det gjelder området ved Noreødegården og området sør for Kambo gård. Det jobbes med å ferdigstille nødvendig dokumentasjon for å kunne fortsette arbeidene også i disse områdene.

I april ble arbeidsstans opphevet for områdene ved Nore bru og langsmed Noretjern, samt området nord for Kambo gård og frem til KIWI-butikken på Kambo.

Området ved Nore bru ved fylkesvei 120 Fv.

 • Arbeidsstansen i dette området er opphevet og oppstart av arbeidene her er under planlegging. Noen forberedende arbeider i dette området vil muligens påbegynnes mot slutten av mai. Turstien må dessverre stenges (dvs. i bakken på baksiden av Ragn Sells) noen uker når hovedarbeidene tar til. MOVAR vil gå ut med informasjon om dette så fort vi vet mer.

Strekningen mellom Nore bru og Noreødegården

 • Her vil arbeidene gjenopptas i mai og vannledningen vil legges ned i grøfta langsmed anleggsveien som er etablert der.

Strekningen mellom Noreødegården og E6-undergangen på Nøkkeland

 • Vannledningen er ferdigstilt mellom E6-undergangen og frem til Norumkneika rett nord for Noreødegården. Det gjenstår noe arbeid med å gjøre om anleggsveien til en driftsvei over eller inntil vannledningen. Kryssing av selve Noreødegården og ridesenteret kan først planlegges og gjennomføres etter at arbeidsstansen for dette aktsomhetsområdet oppheves av Moss kommune.

Strekningen fra E6-undergangen på Nøkkeland til Kambobekken

 • Ledningen er ferdigstilt mellom E6-undergangen og frem til jordet ved trafostasjonen. Kryssing over jordet og Kambobekken kan først planlegges og gjennomføres etter at arbeidsstansen for dette aktsomhetsområdet oppheves av Moss kommune.

 Strekningen fra Kambo-bekken til KIWI-butikken

 • I mai vil det pågå arbeider med etablering av spuntgroper på begge sider av Oslovegen/Jernbanen. Oslovegen forbi KIWI-butikken er lagt om og hastigheten er satt ned til 50 km/t. I uke 18 må det påregnes korte trafikkstopp her på 5-15 minutter, når spuntnåler skal heises inn og plasseres i området.

Ferdigstilte arbeider:

E6-undergangen på Nøkkeland

 • Vannledningen er ferdigstilt gjennom E6-undergangen på Nøkkeland.

Strekningen mellom Frydenlund og Nore bru ved Fylkesvei 120

 • Vannledningen er ferdigstilt fra Frydenlund og frem til Nore bru.
 • Eksisterende og ny hovedvannledning er sammenkoblet i det nybygde ventilkammeret på Frydenlund. Det gjenstår kun arbeid i og rundt ventilkammeret, men dette vil ikke påvirke fremkommeligheten i området. Alle turområdene her er gjenåpnet, og tilgjengeligheten er nå slik den normalt har vært. Se video om adkomst til turstier her.

 

Planlagte aktiviteter i april

Fremdriftsplanen i prosjektet er justert underveis på grunn av utfordrende grunnforhold og krav om nye utredninger som følge av dette. Omtrent halvparten av strekningen er ferdigstilt og det anslås at prosjektet (frem til KIWI på Kambo) vil pågå frem til årsskiftet 2022/2023.

NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. Se video om hvorfor her 

Aktsomhetsområder:

Det er fremdeles arbeidsstans i flere ulike aktsomhetsområder mellom Nore bru og KIWI-butikken på Kambo som følge av utfordrende grunnforhold, krav om nye undersøkelser og tiltaksvurderinger. Det jobbes fortløpende med å ferdigstille nødvendig dokumentasjon for å kunne fortsette arbeidene i disse områdene.  

Området ved Nore bru ved fylkesvei 120 Fv.

 • Arbeidene her utsettes da andre områder prioriteres. Sannsynligvis ikke noe aktivitet her i april. 

 Strekningen mellom Nore bru og Noreødegården

 • Ingen byggearbeider her i april. 

Strekningen mellom Noreødegården og E6-undergangen på Nøkkeland

 • Arbeider med rørlegging her er ferdigstilt. I april vil det pågå istandsetting og opprydding mellom E6-undergangen og østover inn mot Mossemarka. 

 Strekningen fra E6-undergangen på Nøkkeland til Kambobekken

 • Arbeider med rørlegging fra E6-undergangen og vestover mot Kambo er ferdigstilt og det vil bli opprydding og istandsetting her i april.

 Strekningen fra Kambo-bekken til KIWI-butikken

 • På jordet nord for Kambo Gård vil det arbeides med masseutskifting, etablering av anleggsvei og omlegging av høyspentkabel. 

Ferdigstilte arbeider:

E6-undergangen på Nøkkeland

 • Vannledningen er ferdigstilt gjennom E6-undergangen på Nøkkeland.

Strekningen mellom Frydenlund og Nore bru ved Fylkesvei 120

 • Vannledningen er ferdigstilt fra Frydenlund og frem til Nore bru.
 • Eksisterende og ny hovedvannledning er sammenkoblet i det nybygde ventilkammeret på Frydenlund. Det gjenstår kun arbeid i og rundt ventilkammeret, men dette vil ikke påvirke fremkommeligheten i området. Alle turområdene her er gjenåpnet, og tilgjengeligheten er nå slik den normalt har vært. Se video om adkomst til turstier her.

 

 

Planlagte aktiviteter i mars

Fremdriftsplanen i prosjektet er justert underveis på grunn av utfordrende grunnforhold og krav om nye utredninger som følge av dette. Omtrent halvparten av strekningen er ferdigstilt og det anslås at prosjektet (frem til KIWI på Kambo) vil pågå frem til årsskiftet 2022/2023.

NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. Se video om hvorfor her 

Aktsomhetsområder:

Det er fremdeles arbeidsstans i flere ulike aktsomhetsområder mellom Nore bru og KIWI-butikken på Kambo som følge av utfordrende grunnforhold, krav om nye undersøkelser og tiltaksvurderinger. Det jobbes fortløpende med å ferdigstille nødvendig dokumentasjon for å kunne fortsette arbeidene i disse områdene.  


Området ved Nore bru ved fylkesvei 120 Fv.

 • Arbeidene her utsettes da andre områder prioriteres. Sannsynligvis ikke noe aktivitet her i mars. 

 Strekningen mellom Nore bru og Noreødegården

 • Ingen byggearbeider her i mars. 

Strekningen mellom Noreødegården og E6-undergangen på Nøkkeland

 • I mars vil det pågå arbeider mellom E6-undergangen og østover inn mot Mossemarka. Her skal det blant annet gjøres sikringstiltak for å kunne benytte skogsbilveien. Videre skal vannledningen sveises og legges på plass i grøftene som etableres.

 Strekningen fra E6-undergangen på Nøkkeland til Kambobekken

 • Arbeider med rørlegging fra E6-undergangen og vestover mot Kambo fortsetter i mars.

 Strekningen fra Kambo-bekken til KIWI-butikken

 • På jordet nord for Kambo Gård vil det arbeides med masseutskifting, etablering av anleggsvei og omlegging av høyspentkabel. 

Ferdigstilte arbeider:

E6-undergangen på Nøkkeland

 • Vannledningen er ferdigstilt gjennom E6-undergangen på Nøkkeland.

Strekningen mellom Frydenlund og Nore bru ved Fylkesvei 120

 • Vannledningen er ferdigstilt fra Frydenlund og frem til Nore bru.
 • Eksisterende og ny hovedvannledning er sammenkoblet i det nybygde ventilkammeret på Frydenlund. Det gjenstår kun arbeid i og rundt ventilkammeret, men dette vil ikke påvirke fremkommeligheten i området. Alle turområdene her er gjenåpnet, og tilgjengeligheten er nå slik den normalt har vært. Se video om adkomst til turstier her.

 

Planlagte aktiviteter i februar 2022

Fremdriftsplanen i prosjektet er justert underveis på grunn av utfordrende grunnforhold og krav om nye utredninger som følge av dette. Omtrent halvparten av strekningen er ferdigstilt og det anslås at prosjektet (frem til KIWI på Kambo) vil pågå frem til årsskiftet 2022/2023.

NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. Se video om hvorfor her 


Ferdigstilt: 

Strekningen mellom Frydenlund og Nore bru ved Fylkesvei 120

 • Eksisterende og ny hovedvannledning er sammenkoblet i det nybygde ventilkammeret på Frydenlund. Det gjenstår kun arbeid i og rundt ventilkammeret, men dette vil ikke påvirke fremkommeligheten i området. Alle turområdene her er gjenåpnet, og tilgjengeligheten er nå slik den normalt har vært. Se video om adkomst til turstier her.

 
Arbeid pågår:

Det er fremdeles arbeidsstans i flere ulike aktsomhetsområder mellom Nore bru og KIWI-butikken på Kambo som følge av utfordrende grunnforhold, krav om nye undersøkelser og tiltaksvurderinger. Det jobbes fortløpende med å ferdigstille nødvendig dokumentasjon for å kunne fortsette arbeidene i disse områdene. 

Området ved Nore bru ved fylkesvei 120 Fv.

 • Arbeidene her utsettes da andre områder prioriteres. Sannsynligvis ikke noe aktivitet her i februar.

 Strekningen mellom Nore bru og Noreødegården

 • Ingen byggearbeider her i februar

Strekningen mellom Noreødegården og E6-undergangen på Nøkkeland

 • Rør er sveiset og lagt i grøft på en god del av denne strekningen.
 • Arbeidene under E6-undergangen vil ferdigstilles i februar. 
 • En rampe er bygget slik at turgåere kan krysse E6-undergangen mens arbeidene pågår.

 Strekningen fra E6-undergangen på Nøkkeland til Kambobekken

 • Noe rørlegging er ferdigstilt her.
 • Arbeider med rørlegging fra E6-undergangen og vestover mot Kambo fortsetter i februar. 

 Strekningen fra Kambo-bekken til KIWI-butikken

 • Forberedende arbeider i forbindelse med kryssing av jernbanen og Oslovegen ved KIWI-butikken vil kunne bli påbegynt i løpet av februar.

 

Planlagte aktiviteter i januar 2022

Fremdriftsplanen i prosjektet er justert underveis på grunn av utfordrende grunnforhold og krav om nye utredninger som følge av dette. Omtrent halvparten av strekningen er ferdigstilt og det anslås at prosjektet (frem til KIWI på Kambo) vil pågå frem til årsskiftet 2022/2023.

NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. Se video om hvorfor her 

 Strekningen mellom Frydenlund og Nore bru ved Fylkesvei 120

 • Så og si hele denne strekningen er ferdigstilt og alle turområdene her er gjenåpnet, og tilgjengeligheten er nå slik den normalt har vært. Se video om adkomst til turstier her.
 • Det er kun delstrekningen mellom Frydenlund og E6-undergangen ved Storebaug som ikke er helt ferdig ennå. Denne strekningen vil bli ferdigstilt og åpnes i løpet av januar.
 • I løpet av uke 1 i 2022 vil eksisterende og ny hovedvannledning bli sammenkoblet i det nybygde ventilkammeret på Frydenlund. 

Området ved Nore bru ved fylkesvei 120 Fv.

 • Arbeidene her vil forhåpentligvis starte opp i løpet av januar 2022.
 • Det er mulig å passere under Nore bru frem til arbeidene her starter opp igjen. 

Strekningen mellom Nore bru og Noreødegården

 • Det vil bli utført noen forberedende arbeider på hestesenteret ved Noreødegården i januar.

Strekningen mellom Noreødegården og E6-undergangen på Nøkkeland

 • Rør er sveiset og lagt i grøft på en god del av denne strekningen.
 • Arbeidene under E6-undergangen vil pågå i hele januar. Der er bygget en rampe slik at turgåere kan krysse E6-undergangen parallelt med at arbeidene pågår der.
 • Arbeider øst for E6-undergangen og innover mot Mossemarka vil sannsynligvis påbegynnes i løpet av januar.

Strekningen fra E6-undergangen på Nøkkeland til Kambobekken

 • Noe rørlegging er ferdigstilt her.
 • Det kan bli oppstart av grøftesprengning rørlegging fra E6-undergangen og vestover mot slutten av januar.

Strekningen fra Kambo-bekken til KIWI-butikken

 • Ingen pågående arbeider her i januar.

 

Planlagte aktiviteter i desember 2021

Fremdriftsplanen i prosjektet er noe justert. Flere turveier er nå åpnet.
NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. Se video om hvorfor her 

Strekningen mellom Frydenlund og Storebaug

 • Området vil bli ferdigstilt i løpet av desember.
 • E6-undergangen mellom Storebaug Øst og Vest er nå åpnet.
 • Storebaugveien (parallelt med E6) vil være stengt frem til jul.
 • Adkomst til det populære utfartsområdet Årvolltangen via rasteplassen er nå åpnet.

Strekningen mellom Storebaug og Nore bru ved fylkesvei 120

 • Hele denne strekningen er ferdigstilt og alle turområdene er gjenåpnet.
 • Rasteplassen på Storebaug Øst er ferdigstilt. Det er nå adgang til turområdene herfra.

Nore Bru ved fylkesvei 120 Fv.

 • Det er mulig å passere under Nore bru frem til arbeidene her starter opp igjen.
 • Arbeidene her starter i løpet av januar 2022

Noreødegården – E6 

 • Det vil pågå arbeider i deler av denne strekningen.  

Kambobekken – Nøkkeland

 • Søndre deler av traseen er ferdigstilt. For området rundt kambobekken kommer en justert fremdriftsplan for oppgradert sikring av hovedvannledningen. 
 • I uke 48 vil arbeidene starte opp i E6-undergangen ved Nøkkeland og Kambo. Det vil bli tilrettelagt slik at gående kan benytte undergangen.
 • Tilgjengeligheten til Mossemarka vil dessverre bli noe begrenset for gående gjennom E6-undergangen ved Nøkkeland. 

Planlagte aktiviteter i november 2021

Fremdriftsplanen i prosjektet er noe justert. Flere turveier er nå åpnet.
NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. Se video om hvorfor her 

Strekningen mellom Frydenlund og Storebaug

 • I dette området er det for tiden høy aktivitet. Her vil det pågå sprengningsarbeider og rørlegging fram til jul.
 • Her vil den nye hovedvannledningen etter hvert kobles sammen med hovedvannledningsnettet i det etablerte ventilkammeret på Frydenlud.
 • Arbeidene medfører at undergangen som benyttes for å krysse E6 mellom Storebaug Øst og Vest er stengt for gående og bilister.  Alternativ rute er skiltet.
 • Storebaugveien (parallelt med E6) vil være stengt fram mot jul.
 • Adkomst til det populære utfartsområdet Årvolltangen via rasteplassen på Storebaug Øst vil åpnes før 1. november. 

Strekningen mellom Storebaug og Nore bru ved fylkesvei 120

 • Turstien fra Storebaug og helt frem til Nore Bru er nå gjenåpnet.
 • Rasteplassen på Storebaug Øst blir asfaltert og åpnet  innen 1. november.

Nore Bru ved fylkesvei 120 Fv.

 • Her kommer en justert fremdriftsplan for oppgradert sikring av hovedvannledningen og det forventes oppstart i desember. I påvente av de utvidede undersøkelsene knyttet til dette, er ressursene flyttet til andre områder av traseen. 
 • Det er derfor mulig å passere under Nore bru frem til arbeidene her starter opp igjen.

Noreødegården – E6 

 • Her kommer en justert fremdriftsplan for oppgradert sikring av hovedvannledningen. I påvente av de utvidede undersøkelsene knyttet til dette, er ressursene flyttet til andre områder av traseen. 
 • Det vil pågå arbeid i enkelte deler av denne strekningen.  

Kambobekken – Nøkkeland

 • De søndre delene av traseen ferdigstilles i november. For området rundt kambobekken kommer en justert fremdriftsplan for oppgradert sikring av hovedvannledningen. I påvente av de utvidede undersøkelsene knyttet til dette, er ressursene flyttet til andre områder av traseen. 
 • Oppstart av wiresaging for uttak av fjell i E6-undergangen er planlagt i uke 49
 • Tilgjengeligheten til Mossemarka vil dessverre bli noe begrenset for gående gjennom E6-undergangen ved Nøkkeland. 

 

Planlagte aktiviteter i oktober 2021

Fremdriftsplanen i prosjektet er noe justert. Noen turveier er nå åpne.
NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. Se video om hvorfor her 

Strekningen mellom Frydenlund og Storebaug

 • I dette området er det for tiden høy aktivitet. Her pågår det graving og sprengningsarbeid.
 • Her vil den nye hovedvannledningen etter hvert kobles sammen med hovedvannledningsnettet i det etablerte ventilkammeret.
 • Arbeidene medfører at undergangen som benyttes for å krysse E6 mellom Storebaug Øst og Vest er stengt for gående og bilister. 
 • Storebaugveien (parallelt med E6) er også stengt. 
 • Vi har tilrettelagt alternative veier for å benytte det populære utfartsområdet Årvolltangen. Les gjerne våre tips om hvordan du kommer deg dit

Strekningen mellom Storebaug og Nore bru ved fylkesvei 120

 • Turstien fra Nore Bru og frem mot Storebaug er nå gjenåpnet.
 • Tursti gjennom rasteplassen ved Storebaug er imidlertid fremdeles stengt, men vil sannsynligvis åpnes i midten av oktober.

Nore Bru ved fylkesvei 120 Fv.

 • Her kommer en justert fremdriftsplan for oppgradert sikring av hovedvannledningen. I påvente av de utvidede undersøkelsene knyttet til dette, er ressursene flyttet til andre områder av traseen. 
 • Det er derfor mulig å passere under Nore bru frem til arbeidene her starter opp igjen. 

Noreødegården – E6 

 • Her kommer en justert fremdriftsplan for oppgradert sikring av hovedvannledningen. I påvente av de utvidede undersøkelsene knyttet til dette, er ressursene flyttet til andre områder av traseen. 
 • Det vil pågå arbeid i enkelte deler av denne strekningen. 

Kambobekken – Nøkkeland

 • Her kommer en justert fremdriftsplan for oppgradert sikring av hovedvannledningen. I påvente av de utvidede undersøkelsene knyttet til dette, er ressursene flyttet til andre områder av traseen. 
 • Tilgjengeligheten til Mossemarka vil dessverre bli noe begrenset for gående gjennom E6-undergangen ved Nøkkeland. 

 

Planlagte aktiviteter i september 2021

Fremdriftsplanen i prosjektet er noe justert. Noen turveier er nå åpne.
NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. Se video om hvorfor her 

Strekningen mellom Frydenlund og Storebaug

 • I dette området er det for tiden høy aktivitet. Her pågår det graving og sprengningsarbeid. 
 • Her vil den nye hovedvannledningen etter hvert kobles sammen med hovedvannledningsnettet i det etablerte ventilkammeret.
 • Arbeidene medfører at undergangen som benyttes for å krysse E6 mellom Storebaug Øst og Vest er stengt for gående og bilister. 
 • Storebaugveien (parallelt med E6) er også stengt. 
 • Vi har tilrettelagt alternative veier for å benytte det populære utfartsområdet Årvolltangen. Les gjerne våre tips om hvordan du kommer deg dit

Strekningen mellom Storebaug og Mosselva

 • Gangbrua over Mosseelva er åpnet for allmenn ferdsel.
 • Anleggsarbeider pågår fremdeles i dette området. Områdene nærmest rasteplassen ved Storebaug er fremdeles stengt.
 • Vi har tilrettelagt alternative veier for å benytte det populære utfartsområdet Årvolltangen. Les gjerne våre tips om hvordan du kommer deg dit

Strekningen fra Mosseelva til Torbjørnsrød

 • Gangbrua over Mosseelva er åpnet for allmenn ferdsel.
 • Rørarbeidet her er avsluttet. Jordmasser er tilbakeført og delstrekningen er nå satt i stand for turgåere.

Strekningen fra ‘Båten’ ved Torbjørnsrød, på baksiden av Solgård avfallsplass frem til Vålerveien 

 • Her pågår det fortsatt anleggsarbeider. 

Nore Bru, Fv. 120/Vålerveien

 • Her kommer en justert fremdriftsplan for oppgradert sikring av hovedvannledningen. I påvente av de utvidede undersøkelsene knyttet til dette, er ressursene flyttet til andre områder av traseen. 
 • Det er derfor mulig å passere under Nore bru frem til arbeidene her starter opp igjen.

Noreødegården – E6 

 • Her kommer en justert fremdriftsplan for oppgradert sikring av hovedvannledningen. I påvente av de utvidede undersøkelsene knyttet til dette, er ressursene flyttet til andre områder av traseen. 
 • Det vil pågå rørsveising i dette området.

Kambobekken – Nøkkeland

 • Her kommer en justert fremdriftsplan for oppgradert sikring av hovedvannledningen. I påvente av de utvidede undersøkelsene knyttet til dette, er ressursene flyttet til andre områder av traseen. 
 • Tilgjengeligheten til Mossemarka vil dessverre bli noe begrenset for gående gjennom E6-undergangen ved Nøkkeland.

 

Planlagte aktiviteter i andre halvdel av august 2021

Fremdriftsplanen i prosjektet er noe justert. NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. Se video om hvorfor her 

Strekningen mellom Storebaug og Frydenlund

 • I dette området er det for tiden høy aktivitet. Her pågår det graving og sprengningsarbeid. 
 • Arbeidene medfører at undergangen som benyttes for å krysse E6 mellom Storebaug Øst og Vest er stengt for gående og bilister. 
 • Storebaugveien (parallelt med E6) er også stengt. 
 • Vi har lagt tilrette for alternative veier for å benytte det populære utfardsområdet Årvolltangen. Les gjerne våre tips om hvordan du kommer deg dit

Strekningen mellom Storebaug og Torbjørnsrød

 • Turveiene, inklusive den nye broa over Mosseelva, er midlertidig åpnet. «Båten» ved Mosseelva er nå tilgjengelig igjen fra denne strekningen.

Strekningen fra Vålerveien, på baksiden av Solgård avfallsplass og frem til «Båten»

 • Her pågår det fortsatt anleggsarbeid.  

Nore Bru, Fv. 120/Vålerveien

 • Det er mulig å passere under Nore bru i påvente av at arbeidene her starter opp igjen.  

Noreødegården - Nøkkeland/Kambo

 • Det pågår for tiden ingen arbeider i dette området. 

 

Planlagte aktiviteter i første halvdel av august 2021

Anleggsarbeidene etter fellesferien ble gjenopptatt mandag 2. august.

Fremdriften i prosjektet som helhet er omtrent som planlagt.  

Fremkommeligheten i områdene langsmed traseen/anleggsområdet er vesentlig redusert. Turstier der vannledningen skal etableres vil være helt stengt så lenge anleggsarbeider pågår. Les mer om hvorfor turstien er stengt her.

NB! For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene - Se video om hvorfor her 

Strekningen mellom Storebaug og Torbjørnsrød

 • Anleggsarbeidene pågår fremdeles i dette området og er derfor stengt for publlikum
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund. Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet.
 • Det jobbes med rørlegging fra Mosseelva mot Storebaug.
 • Fra Mosseelva og mot Torbjørnsrød er vannledningen lagt på plass og her jobbes det videre med å tilbakestille terrenget.

Strekningen mellom Torbjørnsrød og Vålerveien 

 • Sprengningsarbeider og rørlegging mellom Torbjørnsrød og Vålerveien er ferdigstilt.
 • Det jobbes videre med å tilbakestille terrenget. 

Nore Bru, Fv. 120/Vålerveien

 • Grunnforholdene har ført til at arbeidet med kryssing av Norebekken er noe forskjøvet og oppstart vil skje tidligst i september.
 • Vi ber publikum om å respektere de avsperrede områdene under broa. Her pågår det målinger som kan bli påvirket dersom noen beveger seg i området. 

Noreødegården - Nøkkeland/Kambo

 • Anleggsveien mellom Noreødegården/hestesenteret og frem til Nøkkeland er ferdigstilt.
 • Sprengningsarbeider for grøft på samme strekning ferdigstilles tidlig i august.
 • Oppstart av rørlegging over jordet ved hovedtrafostasjonen på Kambo.
 • Kryssing av Kambobekken blir utført sent i august eller tidlig september.
 • Nødvendig inn- og utkjøring til anleggsområdet i Mossemarka vil gjennom hele prosjektperioden foregå via skogsbilveien som går parallelt med nedre del av Stubbeløkkeveien.
 • Tilgjengeligheten til Mossemarka vil dessverre bli noe begrenset for gående gjennom E6-undergangen ved Nøkkeland.

 

Planlagte aktiviteter i juli 2021

I uke 28,29 og 30 blir det fellesferie for alle som jobber i anlegget. Likevel vil endel aktiviteter fra juni videreføres i juli, og noen nye arbeider starter opp. Fremdriften i prosjektet er omtrent som planlagt. 

For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. 

Strekningen mellom Storebaug og Torbjørnsrød

 • Anleggsarbeidene pågår fremdeles i dette området og er derfor stengt for publlikum
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund. Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet.

Strekningen mellom Torbjørnsrød og Vålerveien 

 • Sprengningsarbeider mellom Torbjørnsrød og Vålerveien er avsluttet. 
 • Rørlegging fra Torbjørnsrød og nordover på baksiden av avfallsplassen fortsetter.
 • Det jobbes videre med tilbakeføring av jordmasser og tilpassing av terreng. Delstrekningen settes i stand igjen der rørarbeidet er avsluttet.
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. Les mer om hvorfor turstien er stengt her.

Nore Bru, Fv. 120/Vålerveien

 • Grunnforholdene har ført til at arbeidet med kryssing av Norebekken er noe forskjøvet og oppstart vil skje tidligst i august eller september.
 • Vi ber publikum om å respektere de avsperrede områdene under broa. Her pågår det målinger som kan bli påvirket dersom noen beveger seg i området. 

Noreødegården - Nøkkeland/Kambo

 • Anleggsvei fra Nøkkeland og frem mot hestesenteret er for det meste ferdigstilt, men det gjenstår å løse noen utfordringer i Norumkneika.
 • Det vil bli oppstart i trase 4 på jordet ved trafostasjonen på Kambo. Vekstjord skal tas av, deponeres og bevares for å kunne legges tilbake etter at rørarbeid og igjenfylling er ferdigstilt.
 • Nødvendig inn- og utkjøring til anleggsområdet vil gjennom hele prosjektperioden foregå via skogsbilveien som går parallelt med nedre del av Stubbeløkkeveien.
 • Mossemarka vil ha begrenset tilgjengelighet for gående gjennom undergangen ved Nøkkeland. 

 

Planlagte aktiviteter i juni 2021

Flere av aktivitetene fra mai videreføres i juni. Samtidig starter nye arbeider opp. Prosjektet ligger totalt sett i rute.
For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. 

Strekningen mellom Storebaug og Torbjørnsrød

 • Ny gangbro over Mosseelva blir ferdigstilt i løpet av juni. Brua vil foreløpig ikke være tilgjengelig for publikum.
 • Grøftearbeider fortsetter fra gangbro og sydover mot Storebaug. Rørarbeider her utføres vinteren 2022. 

Strekningen mellom Torbjørnsrød og Vålerveien 

 • Arbeidet med sprengning av grøfter avsluttes nå mellom Torbjørnsrød og Vålerveien. 
 • Rørlegging fra Torbjørnsrød og nordover fortsetter.
 • Det jobbes med igjenfylling av grøfter, tilbakeføring av jordmasser og tilpassing av terreng. Delstrekningen settes i stand igjen der rørarbeidet er avsluttet.
 • Sprenging rundt ventilkammer 2, ved Vålerveien, utføres i juni.
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. Les mer om hvorfor turstien er stengt her
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund. Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet.

Nore Bru, Fv. 120/Vålerveien

 • Anleggsarbeidene i nærheten av broa er i bero inntil videre. Fremdriften på andre deler av traseen i dette prosjektet fortsetter som planlagt.  
 • Vi ber publikum om å respektere de avsperrede områdene under broa. Her pågår det målinger som kan bli påvirket dersom noen beveger seg i området. 

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Mulig oppstart av arbeider med å komplettere anleggsvei nordfra mot hestesenter.

Stubbeløkkeveien, Nøkkeland/Kambo

 • Anleggsveier ferdigstilles.
 • Gravearbeider for grøft til ny hovedvannledning starter opp i juni.
 • Nødvendig inn- og utkjøring til anleggsområdet vil gjennom hele prosjektperioden foregå via skogsbilveien som går parallelt med nedre del av Stubbeløkkeveien.
 • Mossemarka vil ha begrenset tilgjengelighet for gående gjennom undergangen ved Nøkkeland.

 

Planlagte aktiviteter i mai 2021

Flere av aktivitetene i april videreføres i mai. Samtidig starter nye arbeider opp. 

Periodevis stengt for trafikk på Mosseelva ved Øvre Vrangen i uke 19 og 20

 • Det blir tidvis stengt for trafikk på Mosseelva ved Øvre Vrangen i uke 19 og 20. Årsaken er at vi bygger en ny bro i området. Les mer her

Ved Årvoll

 • Sprengningsarbeider i forbindelse med nytt ventilkammer på Frydenlund er nå ferdigstilt og armatur er montert. Her vil den nye hovedvannledningen etter hvert kobles sammen med hovedvannledningsnettet. Grøftesprengning fra ventilkammeret utføres på senere tidspunkt.

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien 

 • Flere anleggsteam fortsetter sitt arbeid i ulike deler på denne strekningen.
 • Anleggsvei fra Storebaug frem til Mosseelva er ferdigstilt. Rørarbeider utføres vinteren 2022.
 • Den gamle broa over Mosseelva ble revet og fjernet i slutten av februar. Fundamenter for ny bru er nå støpt.
 • Fra Mosseelva og nordover er det etablert grøfter. Arbeidet med å legge ned den nye hovedvannledningen er påbegynt. Grøften skal så lukkes og delstrekningen settes i stand igjen.
 • Omlegging av høyspentkabel
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. Les mer om hvorfor turstien er stengt her.
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund. Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet.
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet.

Nore Bru, Fv. 120/Vålerveien

 • Nore bro ved Mosseporten (Fv 120) er nå åpnet for trafikk igjen med enkelte begrensninger. Gangveien under broa er åpnet for publikum. 
 • Anleggsarbeidene i nærheten av broa er stanset inntil videre. Fremdriften på andre deler av traseen i dette prosjektet fortsetter som planlagt.  
 • Vi ber publikum om å respektere de avsperrede områdene under broa. Her pågår det målinger som kan bli påvirket dersom noen beveger seg i området. 

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Arbeider i området mellom Nore bru/FV 120 og Noreødegården er inntil videre stanset.

Stubbeløkkeveien, Nøkkeland/Kambo

 • Det jobbes fortløpende med sprenging, fjellskjæring, rydding og bygging av en midlertidig anleggsvei i skogen mellom Noreødegården i sør og E6 i nord.
 • Sprengningsarbeidene i Åkerlundkneika er ferdigstilt.
 • Nødvendig inn- og utkjøring til anleggsområdet vil gjennom hele prosjektperioden foregå via skogsbilveien som går parallelt med nedre del av Stubbeløkkeveien.
 • Mossemarka vil ha begrenset tilgjengelighet for gående gjennom undergangen ved Nøkkeland.

 

Planlagte aktiviteter i april 2021

Flere av aktivitetene i mars videreføres eller avsluttes i april. Samtidig starter nye arbeider opp.

Stubbeløkkeveien, Nøkkeland/Kambo

 • Hovedarbeidene rundt denne delen av traseen startet opp i mars.
 • Det jobbes fortløpende med sprenging, fjellskjæring, rydding og bygging av en midlertidig anleggsvei i skogen mellom Noreødegården i sør og E6 i nord. 
 • Flere anleggsteam fortsetter sitt arbeid i ulike deler på denne strekningen.
 • Nødvendig inn- og utkjøring til anleggsområdet vil gjennom hele prosjektperioden foregå via skogsbilveien som går parallelt med nedre del av Stubbeløkkeveien.
 • Mossemarka vil ha begrenset tilgjengelighet for gående gjennom undergangen ved Nøkkeland.

Ved Årvoll

 • Sprengningsarbeider i forbindelse med nytt ventilkammer på Frydenlund er nå ferdigstilt. Her kobles den nye hovedvannledningen på det eksisterende hovedvannledningsnettet senere.

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien 

 • Sprengningsarbeidene er i stor grad ferdigstilt på denne strekningen. Det gjenstår å sprenge rundt ventilkammer 2, ved Vålerveien. Her avventer man en avklaring rundt høyspentledning.
 • Flere anleggsteam fortsetter sitt arbeid i ulike deler på denne strekningen. Den nye hovedvannledningen legges ned, grøften lukkes og delstrekningen settes i stand igjen.
 • Den gamle broa over Mosseelva ble revet og fjernet i slutten av februar. Det foregår nå forberedende arbeider, før den nye broen kan monteres. Det har vært gjennomført kontroll av berggrunn. Betongarbeidene starter opp rett etter påske.
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund. Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet.
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. Les mer om hvorfor turstien er stengt her.
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet. 

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Hit transporteres steinmasser fra strekningen Storebaug-Vålerveien. Disse brukes til å stabilisere grunnen langs Noretjernet, der vannledningen skal legges senere. 
 • Grøftesprengning pågår i denne perioden. Sprengningsarbeid gjennomføres i tråd med strenge sikkerhetsregler for slikt arbeid, og varsles med skilt og lydsignaler.

 

Planlagte aktiviteter i mars 2021

Flere av aktivitetene i februar videreføres eller avsluttes i mars. Samtidig starter nye arbeider opp.

Stubbeløkkeveien, Nøkkeland/Kambo

 • I slutten av februar startet den synlige aktiviteten i dette området. Her jobbes det med innledende undersøkelser før hovedarbeidene starter opp i mars.
 • Det skal gjennomføres inspeksjoner og monteres vibrasjonsmåler på en rekke eiendommer i Stubbeløkkeveien. Dersom dette berører deg, vil du motta brev med mer informasjon fra både MOVAR IKS og Multiconsult.
 • Råde Graveservice vil utføre rensking, sprenging og gravearbeider for å etablere en midlertidig anleggsvei som brukes når vannledningen skal legges på plass.
 • Nødvendig inn- og utkjøring til anleggsområdet vil gjennom hele prosjektperioden foregå via skogsbilveien som går parallelt med nedre del av Stubbeløkkeveien.
 • Mossemarka vil være tilgjengelig for gående gjennom undergangen ved Nøkkeland bruer, selv om undergangen vil bli stengt en periode på grunn av anleggsarbeid.

Ved Årvoll

 • I slutten av mars starter arbeidet med å renske og sprenge ved Frydenlund. Dette er forberedende arbeider til byggingen av et ventilkammer. Her kobles den nye hovedvannledningen på det eksisterende hovedvannledningsnettet senere.

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien

 • Sprengningsarbeid gjennomføres i tråd med strenge sikkerhetsregler for slikt arbeid, og varsles med skilt og lydsignaler.
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund. Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet.
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. Les mer om hvorfor turstien måtte stenges her.
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet. I mars starter entreprenøren med å tilbakefylle og istandsette deler av traseen der hovedvannledningen er lagt ferdig.
 • Samtidig fortsetter flere anleggsteam sitt arbeid i ulike deler på denne strekningen.
 • Det jobbes fortløpende med sprenging, fjellskjæring, rydding og bygging av en midlertidig anleggsvei. Den nye hovedvannledningen legges ned, grøften lukkes og delstrekningen settes i stand igjen.
 • Overskuddsmasser fra strekningen transporteres ut av området via Storebaug og til Noretjernet.
 • Den gamle broa over Mosseelva ble revet og fjernet i slutten av februar. Det foregår nå forberedende arbeider, før den nye broen kan monteres. Det innebærer rensking, boring av fjellbolter, betongarbeider og sveising. Den nye broa skal i følge planen komme på plass i juni. 

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Også i dette området blir det noe aktivitet. 
 • Hit transporteres steinmasser fra strekningen Storebaug-Vålerveien. Disse brukes til å stabilisere grunnen langs Noretjernet, der vannledningen skal legges senere

 

Planlagte aktiviteter i februar 2021 

Aktivitetene i februar eri hovedsak i de samme områdene som vi jobbet med i januar 

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien

 • Tre anleggsteam fortsetter sitt arbeid i ulike deler  denne strekningen. De utfører sprenging, rydding og transport av masser. 
 • Sprengstein brukes fortløpende til å anlegge en midlertidig anleggesvei. Overskuddsmasser transporteres ut av området via Storebaug og til Noretjernet
 • Gravearbeid starter på deler av strekningen, før de første rørstrekkene à hele 20 meter på hovedvannledningen legges og sveises sammen
 • Mot slutten av februar er det planlagt å etablere en riggplass ved broen over Mosseelva. Her etableres det en kranfor å fjerne dagens bro og løfte på plass en ny bro
 • Sprengningsarbeid gjennomføres i tråd med strenge sikkerhetsregler for slikt arbeid, og varsles med skilt og lydsignaler. 
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund.Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet. 
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. Les mer om hvorfor.
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet.  

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Også i dette området blir det noe aktivitet. 
 • Hit transporteres steinmasser fra strekningen Storebaug-Vålerveien. Disse brukes til å stabilisere grunnen langs Noretjernet, der vannledningen skal legges senere

Ved Kambo

 • I området på begge sider av Osloveien og jernbanen, omtrent ved KIWI-butikken, blir det noe aktivitet i forbindelse med kabelpåvisning og supplerende grunnboringer.

 

Planlagte aktiviteter i januar 2021 

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien

 • 4. januar starter anleggsarbeidenepå strekningen mellomStorebaugog Vålerveien
 • Råde Graveservice vil arbeide her frem til senhøsten 2021.
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen blir vesentlig dårligereTurstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperiodenLes mer om hvorfor.
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet. 
 • Tre anleggsteam jobber i ulike deler av denne traseen i januar. De utfører sprenging, rydding og transport av masser. 
 • Sprengningsarbeid gjennomføres i tråd med strenge sikkerhetsregler for slikt arbeid, og varsles med skilt og lydsignaler. 
 • Årvolltangen vilhele tiden være tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund.
 • Det er satt opp informasjonsskilt langs alle turstier som fører inn mot anleggsområdene

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Det vil også bli noe aktivitet i dette området. 
 • Steinmasser fra strekningen Storebaug-Vålerveien vil bli fraktet hit. Her skal massene brukes for å stabilisere grunnen langs Noretjernet, der vannledningen skal legges senere
 • Det er satt opp et informasjonsskilt ved parkeringsplassen ved Noretjernet. 


Planlagte aktiviteter i november/desember 2020

 • Entreprenør jobber med å utarbeide en detaljert fremdriftsplan. Denne blir førende for mer konkret informasjon om oppstart og hvilke arbeider som skal foregå når og hvor.
 • Oppstart for anleggsarbeidene på strekningen Frydenlund-Mosseelva blir i januar 2021. 

Planlagte aktiviteter i oktober 2020

 • Landbruksforvaltningen i Moss kommune ferdigstiller hogstarbeider i terrenget bak Storebaug øst. Det skal også ryddes opp og kjøres ut tømmer og kvister. 
 • Signering av kontrakt med entreprenøren som skal stå for anleggsarbeidene. 
 • informasjonsarbeid og dialog med de som berøres i første del av traseen. 

 

Sist oppdatert 1. august 2022, kl 11:26

Opprettet 22. oktober 2020, kl 09:24« Tilbake